#ThinkPINK
  1. Nazwa 

Akcja jest prowadzona pod nazwą „ThinkPink”. 

  1. Nazwa podmiotu urządzającego Akcję. 

NEOINSIGHT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Szarotkowa 61, 60-175  Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000942289 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i  

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS), identyfikującą się nr NIP: 7792534174,  REGON: 520800212, nie posiadającą numeru BDO, o kapitale zakładowym: 58.800,00 zł, w  całości wpłaconym, 

III. Obszar, na którym prowadzona jest Akcja. 

Kampania prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  1. Definicje. 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 4.1 Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1. 

4.2 Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.zbadajraka.pl/ 4.3 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1. 

4.4 Badanie – badanie BRCA 1, morfologia, OB, CA-15.3, stanowiące usługę w zakresie  opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie  zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (Spółki  Współpracujące). Wyniki badań będą możliwe do odbioru przez Uczestnika samodzielnie na  stronie wyniki.diag.pl (zgodnie z regulaminem tego serwisu) lub osobiście w punktach pobrań  Diagnostyki. Poprzez skorzystanie z Badania w ramach niniejszej Akcji, Uczestnik przyjmuje  do wiadomości, że Spółki Współpracujące będą uprawnione do przekazania wyników Badań  Organizatorowi w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (które to świadczenia  w ramach Akcji obejmują łącznie Badanie wraz z Konsultacją). 

4.5 Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania przewidziane w pkt 5.1. 4.6 Placówka– Punkty Pobrań prowadzone przez Spółkę Współpracującą, wskazane na  stronie internetowej https://diag.pl/placowki/, oznaczone jako „Realizuje e-commerce”; 4.7. Konsultacja – inicjowana przez Uczestnika usługa konsultacji, polegająca na omówieniu  wyniku Badania BRCA1 przez lekarza współpracującego z Organizatorem w ramach  połączenia wideo w aplikacji Medfile, a której warunkiem jest spełnienie przez Uczestnika  warunków korzystania z powyższej aplikacji, wskazanych przez jej producenta oraz  przekazanie przez Pacjenta wyników Badania, 

4.8 Spółka Współpracująca – oznacza spółki: 

4.9 Okres Akcji – okres od godziny 7:00 dnia 02.10.2023r. roku do godziny 23:59 dnia  31.12.2023r. roku, lub do wyczerpania Puli Badań,

4.10 Pula Badań – oznacza 100 Badań BRCA1 (wraz z późniejsza Konsultacją) oraz 200 pakietów badań podstawowych (morfologia, OB., CA 15.3), na które Organizator przekaże  Uczestnikom dane umożliwiające wykonanie badania w Spółce Współpracującej. 

  1. Zasady prowadzenia Akcji. 

5.1 W Okresie Akcji, każdy kto: 

jest uprawniony do złożenia – przez dedykowany formularz dostępny na stronie zbadajraka.pl  – ankiety medycznej, umożliwiającej ocenę spełniania warunku wskazanego w punkcie 5.2  poniżej, umożliwiającego skorzystanie nieodpłatnie z Badania i Konsultacji. 

5.2. Warunkiem kwalifikacji do Badań i Konsultacji jest wypełnienie ankiety medycznej,  dotyczącej czynników ryzyka zachorowania na raka piersi. Pod kątem tego ryzyka ankieta  medyczna będzie sprawdzana (wstępnie) automatycznie a ostateczną decyzję o kwalifikacji do  Badań i Konsultacji będzie podejmował lekarz. O wyniku kwalifikacji, Uczestnik będzie  informowany wiadomością e-mail lub telefonicznie (w przypadku pozytywnej weryfikacji,  zawierającą dalsze instrukcję na temat sposobu skorzystania z Badań i Konsultacji). W  przypadku negatywnej kwalifikacji, dane ankiety będą niezwłocznie przez Organizatora  usuwane. 

  1. Ochrona danych osobowych. 

6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest NEOINSIGHT Sp. z o.o. z  siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Szarotkowa 61, 60-175 Poznań

6.2 Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

6.3 Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Uczestników dobrowolnie, jednak  niezbędne w celu: 

  1. a) przystąpienia do Akcji udostępnionej przez Organizatora na zasadach określonych,  niniejszym Regulaminem, 
  2. b) udzielenia Konsultacji na podstawie przeprowadzonych Badań, 
  3. c) przechowania dokumentacji medycznej związanej z Badaniami i Konsultacją. 

6.4 W związku z przystąpieniem do Akcji Uczestnik zgadza się na udostepnienie przez Spółki  Współpracujące wyników Badań dla celu przeprowadzenia Konsultacji zgodnie z niniejszym  Regulaminem. 

6.5 Administrator będzie uzyskiwał dostęp do wyników Badań przeprowadzonych przez  Spółki Współpracujące wyłącznie w celu wykonania Konsultacji. 

6.6 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO po akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu dla celu  realizacji jego postanowień,

- art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO na podstawie zgody Uczestnika na  udostepnienie wyników badań dla celów Konsultacji oraz przekazania Administratorowi  danych dotyczących zdrowia, 

- art. 6 ust, 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z obowiązkiem prawnym  nałożonym na Administratora w związku z prowadzeniem, przechowywaniem i  udostępnianiem dokumentacji medycznej z Konsultacji na zasadach określonych w  przepisach prawa dotyczących prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji  medycznej. 

6.7 Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres 20 lat w związku z  obowiązkiem przechowywania dokumentacji medycznej. W przypadku przetwarzania danych  na podstawie zgody, kiedy przepisy prawa nie nakazują Administratorowi przechowywanie  danych osobowych dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu odwołania przez  Uczestnika zgody. 

6.8 Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich  poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z  przepisów prawa, a także prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w  przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody z zastrzeżeniem, że  odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez Administratora oraz Spółki  Współpracujące w momencie, kiedy zgoda obowiązywała. Uczestnik na także prawo do  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach szczegółowo  określonych w przepisach RODO, a także prawo do zawiadomienia organu nadzorczego  ochrony danych osobowych w przypadku, kiedy jego dane są przetwarzane niezgodnie z  przepisami prawa. 

6.9 Gromadzone dane nie są udostępniane innym podmiotów trzecim, jednak dostęp do  danych mogą posiadać również podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi  wsparcia oraz Spółki Współpracujące. 

6.10 Administrator będzie stosował zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych  Uczestników jednak nie zamierza podejmować decyzji wyłącznie na podstawie  zautomatyzowanego przetwarzania danych, decyzje dotyczące kwalifikacji Uczestnika do  Konsultacji podejmował będzie lekarz. 

6.11 Administrator nie zamierza dokonywać transferu danych do państw trzecich poza  Europejski Obszar Gospodarczy.  

6.12 W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w tym realizacji swoich praw  określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może kontaktować się z inspektorem  ochrony danych pisząc na adres email iod@zbadajraka.pl

VII. Postanowienia końcowe. 

  1. Wszelkie reklamacje mogą byś składane w następujący sposób: 
  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dnia od dnia jej otrzymania. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy  prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008  r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Wróć